Ubezpiecznie podróży

Ubezpieczenia Podróżne Warszawa Bemowo

 

Ubezpieczenia podróżne  zapewniają ochronę finansową i wsparcie w razie niespodziewanych zdarzeń podczas podróży. Krajowych i zagranicznych. Polisy te obejmują szeroki zakres zagrożeń . W tym koszty leczenia, konsekwencje nieszczęśliwych wypadków, utratę bagażu, odwołanie lub skrócenie podróży, jak również odpowiedzialność cywilną. Celem ubezpieczenia podróżnego jest zapewnienie turystom bezpieczeństwa i spokoju ducha , aby mogli cieszyć się swoimi wyjazdami bez obaw o nieprzewidziane koszty i problemy.

Znaczenie ubezpieczeń podróżnych dla podróżujących

W trakcie podróży, zwłaszcza zagranicznych, podróżni stają przed wieloma zagrożeniami, które mogą skutkować poważnymi problemami finansowymi i zdrowotnymi. Ubezpieczenie podróżne jest niezwykle ważne, ponieważ:

 • Ochrona zdrowia: W razie nagłej choroby lub wypadku polisa pokrywa koszty leczenia, hospitalizacji, a nawet transportu medycznego do kraju.
 • Bezpieczeństwo finansowe: Ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów w przypadku odwołania lub skrócenia podróży, utraty bagażu, czy opóźnienia lotu, minimalizując wpływ niespodziewanych wydatków na budżet podróżnego.
 • Wsparcie w nagłych sytuacjach: Polisy często obejmują usługi assistance, które oferują pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak utrata dokumentów, pomoc prawna czy organizacja transportu w nagłych przypadkach.

Krótkie wprowadzenie do korzyści z posiadania ubezpieczenia podróżnego

Posiadanie ubezpieczenia podróżnego przynosi liczne korzyści, które przekładają się na bezpieczniejsze i bardziej komfortowe podróżowanie. Do najważniejszych korzyści należą:

 • Spokój ducha: Wiedza, że jesteś chroniony na wypadek różnych zdarzeń, pozwala na pełniejsze cieszenie się podróżą, bez obaw o niespodziewane problemy.
 • Zabezpieczenie finansowe: Ubezpieczenie podróżne pokrywa koszty leczenia, transportu medycznego, utraty bagażu, oraz inne niespodziewane wydatki, chroniąc Twoje finanse.
 • Wsparcie w trudnych sytuacjach: Usługi assistance dostępne w ramach polisy ubezpieczeniowej to pomoc w sytuacjach kryzysowych,  szybkie rozwiązanie problemów i komfort psychiczny.

Rodzaje Ubezpieczeń Podróżnych

 

Ubezpieczenia podróżne obejmują różnorodne polisy, które zapewniają ochronę finansową i wsparcie w razie niespodziewanych zdarzeń podczas podróży. Te polisy mogą obejmować koszty leczenia, odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki, ochronę bagażu, zwrot kosztów podróży w przypadku jej odwołania oraz odpowiedzialność cywilną. Poniżej przedstawiamy główne rodzaje ubezpieczeń podróżnych oraz zakres ochrony, jaką zapewniają.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest jednym z najważniejszych elementów ubezpieczenia podróżnego. Polisa ta obejmuje:

 • Zakres ochrony: Obejmuje koszty hospitalizacji, leczenia ambulatoryjnego, wizyt u lekarza, zakupu leków, a także transportu medycznego do kraju lub między placówkami medycznymi. Ubezpieczenie pokrywa również koszty ratownictwa i transportu medycznego w nagłych przypadkach.
 • Przykłady: Nagłe zachorowanie podczas podróży, wypadek wymagający hospitalizacji, konieczność przeprowadzenia pilnej operacji, transport medyczny do kraju w razie poważnej choroby lub wypadku.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę w przypadku nieszczęśliwych wypadków, które mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego.

 • Zakres ochrony: Obejmuje odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, a także odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Wysokość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia oraz stopnia uszczerbku na zdrowiu.
 • Przykłady: Uraz doznany podczas aktywności sportowej, wypadek komunikacyjny, upadek powodujący złamania lub inne poważne obrażenia, śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie Bagażu

Ubezpieczenie bagażu chroni przed stratami związanymi z utratą, kradzieżą lub zniszczeniem bagażu podczas podróży.

 • Zakres ochrony: Obejmuje odszkodowanie za utratę, kradzież, niszczenie oraz opóźnienie w dostarczeniu bagażu. Polisa może pokryć koszty zakupu niezbędnych rzeczy osobistych w przypadku opóźnienia bagażu.
 • Przykłady: Zaginiony bagaż na lotnisku, kradzież bagażu z hotelowego pokoju, uszkodzenie walizki podczas transportu, opóźnienie w dostarczeniu bagażu przez linię lotniczą.

Ubezpieczenie Odwołania lub Skrócenia Podróży

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę finansową w przypadku konieczności odwołania lub skrócenia podróży z powodu nieprzewidzianych zdarzeń.

 • Zakres ochrony: Obejmuje zwrot kosztów podróży, rezerwacji hotelowych, biletów lotniczych oraz innych opłat związanych z podróżą, które zostały poniesione przed jej odwołaniem lub skróceniem. Ubezpieczenie może również obejmować koszty powrotu do kraju.
 • Przykłady: Nagle zachorowanie przed wyjazdem, śmierć bliskiego członka rodziny, poważne zdarzenie w miejscu zamieszkania (np. pożar), odwołanie lotu przez linię lotniczą z powodu strajku.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Podróży (OC)

Ubezpieczenie OC w podróży chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim.

 • Zakres ochrony: Obejmuje pokrycie kosztów roszczeń osób trzecich za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego. Zalicza koszty naprawy, leczenia poszkodowanych oraz odszkodowania za doznane krzywdy.
 • Przykłady: Zniszczenie mienia hotelowego, spowodowanie wypadku na stoku narciarskim, przypadkowe uszkodzenie sprzętu wynajmowanego podczas wakacji, wyrządzenie szkody osobistej innej osobie podczas aktywności rekreacyjnej.

Specyficzne Warunki Ubezpieczeń Podróżnych

 

Ubezpieczenia podróżne, podobnie jak inne rodzaje polis mają określone warunki, które muszą być spełnione aby ochrona ubezpieczeniowa była skuteczna. Do najważniejszych warunków należą:

 • Zawarcie umowy przed rozpoczęciem podróży: Polisa ubezpieczeniowa musi być zawarta i opłacona przed rozpoczęciem podróży. Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń, które miały miejsce przed wykupieniem polisy.
 • Podanie prawidłowych informacji: Wszystkie informacje podane we wniosku ubezpieczeniowym muszą być zgodne z prawdą. Nieprawdziwe informacje mogą skutkować odmową wypłaty odszkodowania.
 • Przestrzeganie zaleceń ubezpieczyciela: Ubezpieczony jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń ubezpieczyciela dotyczących bezpieczeństwa i prewencji. Chodzi ogłównie o zabezpieczanie bagażu, przestrzeganie lokalnych przepisów i unikanie ryzykownych zachowań.
 • Zgłoszenie szkody w określonym czasie: W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, szkoda musi być zgłoszona ubezpieczycielowi w określonym czasie (najczęściej w ciągu 24-48 godzin). Opóźnienie w zgłoszeniu może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.
 • Współpraca z ubezpieczycielem: Ubezpieczony musi współpracować z ubezpieczycielem podczas procesu likwidacji szkody, dostarczając wszelkie wymagane dokumenty i informacje.

Przykłady wyłączeń z ochrony

Każda polisa ubezpieczeniowa zawiera wyłączenia. Czyli sytuacje w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Do najczęstszych wyłączeń w ubezpieczeniach podróżnych należą:

 • Działania wojenne i zamieszki: Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek działań wojennych, zamieszek, aktów terrorystycznych i innych konfliktów zbrojnych.
 • Celowe działanie: Szkody spowodowane celowym działaniem ubezpieczonego lub osób trzecich działających na jego zlecenie nie są objęte ochroną.
 • Szkody wynikające z zaniedbania: Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za szkody powstałe w wyniku rażącego zaniedbania lub nieprzestrzegania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
 • Choroby przewlekłe i wcześniejsze stany zdrowia: Koszty leczenia związane z chorobami przewlekłymi, wcześniejszymi stanami zdrowia lub powikłaniami wynikającymi z tych chorób często nie są objęte ochroną, chyba że zostały one wyraźnie uwzględnione w polisie.
 • Użycie alkoholu i narkotyków: Szkody powstałe wskutek działania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających są wyłączone z ochrony.
 • Uprawianie sportów ekstremalnych: Wiele polis wyłącza ochronę dla szkód powstałych podczas uprawiania sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka, chyba że ubezpieczenie wyraźnie obejmuje takie aktywności.
 • Niezgłoszenie szkody na czas: Opóźnienie w zgłoszeniu szkody może skutkować odmową wypłaty odszkodowania, nawet jeśli szkoda jest objęta ochroną.
 • Brak odpowiednich dokumentów: Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli ubezpieczony nie dostarczy wymaganych dokumentów, takich jak raporty policyjne, rachunki medyczne, bilety podróżne, itp.

Czemu tak naprawdę warto mieć taka polisę?

Ubezpieczenie podróżne może uratować Cię przed wieloma problemami podczas podróży. Wyobraź sobie, że wyjeżdżasz na wymarzone wakacje za granica. Nagle zachorujesz lub doznasz kontuzji – to scenariusz, który może się przytrafić każdemu. Dzięki ubezpieczeniu podróżnemu nie musisz się martwić o wysokie koszty leczenia czy hospitalizacji. Polisa pokryje koszty wizyt u lekarza, zakup leków, a nawet transport medyczny do kraju, jeśli zajdzie taka potrzeba. To ogromne wsparcie finansowe, które pozwala skupić się na powrocie do zdrowia, zamiast martwić się o rachunki.

Kolejna sytuacja – Twój bagaż zaginął lub został skradziony. Ubezpieczenie podróżne obejmuje takie przypadki, oferując odszkodowanie za utracone rzeczy. Niezależnie od tego, czy straciłeś ubrania, sprzęt elektroniczny czy inne cenne przedmioty, polisa pomoże Ci odzyskać ich wartość. To szczególnie ważne, gdy podróżujesz z wartościowym sprzętem, jak aparat fotograficzny czy laptop, który jest niezbędny do pracy.

Nieszczęśliwe wypadki mogą się zdarzyć wszędzie – na stoku narciarskim, podczas pieszej wędrówki lub plaży. Ubezpieczenie podróżne oferuje ochronę w takich sytuacjach, wypłacając odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu lub, w najgorszym przypadku, za śmierć ubezpieczonego. Polisa zapewnia pomoc finansową i wsparcie dla rodziny w trudnych chwilach.

Niekiedy zdarzają się sytuacje, które zmuszają Cię do odwołania lub skrócenia podróży – nagła choroba, śmierć bliskiej osoby, a nawet poważne zdarzenia w Twoim domu, takie jak pożar czy zalanie. Ubezpieczenie podróżne pokrywa koszty odwołanych rezerwacji, biletów lotniczych i innych wydatków związanych z podróżą. Dzięki temu nie musisz ponosić finansowych konsekwencji za coś, na co nie miałeś wpływu.

Jednak warto pamiętać, że każda polisa ma swoje ograniczenia i wyłączenia. Ubezpieczenie podróżne nie pokryje kosztów, jeśli szkoda powstała w wyniku rażącego zaniedbania, na przykład pozostawienia bagażu bez opieki w miejscu publicznym. Podobnie, jeśli celowo spowodujesz szkodę lub będziesz działał pod wpływem alkoholu czy narkotyków, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Upewnij się, że przestrzegasz wszystkich zasad i zaleceń, aby mieć pewność, że polisa zadziała, gdy będziesz jej potrzebować.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie

Zakup ubezpieczenia podróżnego może wydawać się złożony, ale kilka prostych działań ułatwi wybór odpowiedniej polisy i zapewni ochronę w trakcie podróży. Oto, co należy zrobić.

Analiza potrzeb

Pierwszym etapem jest dokładna analiza własnych potrzeb. Przemyśl, jaki rodzaj podróży planujesz i jakie zagrożenia mogą się z nią wiązać. Jeśli wybierasz się za granicę, szczególnie ważne jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Gdy zabierasz ze sobą wartościowy sprzęt, jak laptop czy aparat fotograficzny, warto rozważyć ubezpieczenie bagażu. Podróżując z rodziną może to być ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zastanów się czy istnieje ryzyko, że będziesz musiał odwołać podróż lub wrócić wcześniej – w takim przypadku przyda się ubezpieczenie odwołania lub skrócenia podróży.

Porównanie ofert ubezpieczycieli

Kiedy już wiesz, czego potrzebujesz, pora na porównanie ofert różnych ubezpieczycieli. Na rynku dostępnych jest wiele polis ubezpieczeniowych, które różnią się zakresem ochrony, wysokością składek oraz warunkami umowy. Porównując oferty, zwróć uwagę na:

 • Zakres ochrony: Upewnij się, że polisa obejmuje wszystkie zagrożenia, które są dla Ciebie istotne.
 • Koszty: Porównaj wysokość składek u różnych ubezpieczycieli. Pamiętaj, że najtańsza polisa nie zawsze jest najlepsza. Ważny jest stosunek ceny do zakresu ochrony.
 • Warunki umowy: Przeczytaj dokładnie warunki umowy, aby zrozumieć, jakie są wyłączenia i ograniczenia w polisie.

Dostosowanie polisy do indywidualnych potrzeb

Każda podróż jest inna, dlatego warto dostosować polisę do swoich indywidualnych potrzeb. Wybierz odpowiednie sumy ubezpieczenia, które będą wystarczające aby pokryć potencjalne koszty. Sprawdź czy ubezpieczyciel oferuje dodatkowe klauzule, które mogą być dla Ciebie przydatne, takie jak ochrona w przypadku uprawiania sportów ekstremalnych. Dobrze dobrana polisa daje pewność, że będziesz chroniony w każdej sytuacji.

Proces zawierania umowy ubezpieczeniowej

 

 • Konsultacja z agentem: Skontaktuj się z agentem ubezpieczeniowym, aby omówić swoje potrzeby i oczekiwania. Agent pomoże Ci zrozumieć różne opcje i doradzi, która polisa będzie dla Ciebie najlepsza.
 • Wybór oferty: Na podstawie konsultacji z agentem i własnej analizy porównaj dostępne oferty. Wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i budżetowi.
 • Podpisanie umowy: Kiedy zdecydujesz się na konkretną polisę, agent przygotuje umowę do podpisania. Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś wszystkie warunki umowy i rozumiesz zakres ochrony oraz wyłączenia. Po podpisaniu umowy polisa zaczyna obowiązywać, zazwyczaj od daty rozpoczęcia podróży.

Dokumentacja wymagana do zawarcia umowy

Przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej będziesz musiał dostarczyć pewne dokumenty. Zazwyczaj są to:

 • Dowód tożsamości: Dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty lub paszport.
 • Dokumenty podróży: Kopia biletu lotniczego, rezerwacji hotelowej lub inny dokument potwierdzający plan podróży.
 • Formularz ubezpieczeniowy: Wypełniony wniosek ubezpieczeniowy, w którym podajesz informacje o sobie i swojej podróży.
 • Informacje medyczne: W niektórych przypadkach może być wymagane przedstawienie informacji o stanie zdrowia, zwłaszcza jeśli masz choroby przewlekłe lub inne istotne schorzenia.

Proces zakupu ubezpieczenia podróżnego obejmuje analizę potrzeb, porównanie ofert, dostosowanie polisy do indywidualnych oczekiwań oraz zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Dzięki odpowiednio dobranej polisie możesz podróżować bez obaw, wiedząc, że jesteś chroniony przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

 

Aktualności

Scroll to Top

Skontaktuj się z nami

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Nazwa
Pola wyboru

albo

Zadzwoń: +48 576 300 366 ,
Napisz: biuro@globalfg.pl
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner